Konkursi “RMK kaunim metskonnakeskus” reglement

Alates 2009. aastast ei toimu koostöös RMKga konkurssi „Kauneim metskonnakeskus“.

1. Osalemistingimused

1.1. Konkursil osalemiseks peab metskonnakeskusel olema :

 • Metskonnakeskuse alune maa välja mõõdetud ja kinnistatud või on algatatud vastav protsess.
 • Sõlmitud on korrektsed rendi- või üürilepingud, samuti muud hoonete haldust puudutavad lepingud.
 • Korrektselt vormistatud ja toimiv hooldusraamat.

2. Hindamisetapid

2.1. Hindamine toimub kahes etapis: regiooni tasandil ja kogu RMK tasandil. Regiooni tasandil esikohad saavutanud metskonnakeskused konkureerivad “RMK kaunima metskonnakeskuse” tiitlile kogu RMK tasandil.
2.2. Hindamise viib läbi ja dokumenteerib või protokollib hindamiskomisjon. Hinded antakse komisjoni liikmete konsensuse alusel, vajadusel viiakse läbi avatud hääletamise. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl, kes hääletab viimasena.

3. Hindamise alused

3.1. Hindamiseks kasutatakse 10-palli süsteemi. Hinnatakse nelja teemaderingi: terviklikku ruumimõju, heakorda, haljastust ja väikevorme. Maksimaalselt võib ühele teemaderingi eest anda 10 punkti. Teemade alapunktide kaupa ei hinnata. Üksikute komponentide eriti hea eksponeerimise eest võib anda kuni 5 lisapunkti, häiriva detaili või elemendi puhul kuni 5 miinuspunkti.

3.1. Hindamise komponendid vastavalt teemaderingidele on:

3.1.1. Terviklik ruumimõju:

 • Ansamblilisus
 • Harmoonilisus või kontrastsus
 • Lahenduse idee originaalsus
 • Funktsionaalsus
 • Tsoneerimisoskus
 • Koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskus

3.1.2. Heakord:

 • Ansamblis olevate hoonete korrastatus
 • Teede seisund ja sobivus

3.1.3. Haljastus ja selle seisund:

 • Muru
 • Lilled
 • Puud ja põõsad

3.1.4. Väikevormid, nende seisund ja sobivus:

 • Skulptuurid
 • Lipuvarras
 • Piirded ja väravad
 • Väikehooned, lehtlad, mööbel jms.
 • Viidad, sildid, reklaam, logo jms.
 • Väljakud
 • Basseinid
 • Välisvalgustus

3.2. Punktides 3.1.3. ja 3.1.4. toodud hinnatavate komponentide olemasolu ei ole kohustuslik. Oluline on tehtud valikute ja vormide kvaliteet.
3.3. Juhul, kui õuel puudub lipuvarras ja välisvalgustus, ei saa väikevormide hinne olla üle 4 punkti.
3.4. Väga hea tervikliku ruumimõju  eest võib anda kuni 4 lisapunkti, väga halva tervikliku ruumimõju eest võib anda kuni 4 miinuspunkti.

KINNITATUD
Riigimetsa Majandamise Keskuse 
peadirektori “08” aprilli 2004 a 
käskkirjaga nr 1-5/63